به مزاج من نمی‌سازد( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
ھمیشه، ریشه، کلیشه، سفید و قرمز من!( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
شرمنده دوستان عزیزم! کلافه‌ام ( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
بسیار منتهی شده پرواز ما به او ( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
ﺩﺭﻋﮑﺲ‌هاﯼ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﮏ ﺟﺴﺪ( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
به میم اول اسمی که عاشقش شده ام( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
آن زن که رفت عطر تنش را کجا گذاشت؟ ( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
گیرم که قلب کوچکم از آهن است زن! ( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
جهان جنگ می‌کرد و من می‌نوشتم( مجتبا صادقی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
برای وا شدن باب گفت و گو در متن( مجتبی صادقی ) - سه شنبه 16 شهريور 1395
ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽﺍﻡ ﻋﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ، ﺷﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ( مجتبی صادقی ) - سه شنبه 16 شهريور 1395
آهسته صبح زود و سراسیمه نیمه شب( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
ﻧﮕﺮﺩ، ﻧﻘﺶ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻧﯿﺴﺖ ( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
گرگ‌های هار تن را تکه‌تکه می‌درند( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
ﻧﻨﻮﯾﺲ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﯽ‌قرار ﺁﻣﺪﮦ‌ام( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
پس از مدح لوله‌ی تفنگ شروع می‌کنم ( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
گاهی از آفتاب تنت غافلم گلم!( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
رسید نامه‌ی اعمال من به دست خدا( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
قلبم کوچک‌ترین زندان دنیاست( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
پنجاهم مرا به خیلی جاها می‌برد( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
سکوت کن! که صدا بیشتر شنیده شود( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
و هر که گفت چرا زنده ای؟ بگو: غم نیست( مجتبی صادقی ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
به زن، که معبد خورشید را نشانم داد( مجتبی صادقی ) - پنجشنبه 11 شهريور 1395
من این پنهان کاری ارثی را دوست دارم( مجتبی صادقی ) - پنجشنبه 11 شهريور 1395
باریکه ای از اشک وقتی گونه هایت را ( مجتبی صادقی ) - پنجشنبه 11 شهريور 1395
رھا نیامدہ ای تا اسیرتر بروی( مجتبی صادقی ) - پنجشنبه 11 شهريور 1395
کماکان تکیه بر تأویل برخی فال ھا سخت است( مجتبی صادقی ) - پنجشنبه 11 شهريور 1395
مثل شبی که رفت٬ پر از هیچ اتفاق( مجتبی صادقی ) . - پنجشنبه 11 شهريور 1395
قدم زدیم، غزل ھام پر درآودند ( مجتبی صادقی ) - پنجشنبه 11 شهريور 1395
شرمندہ دوستان عزیزم! کلافه ام ( مجتبی صادقی ) - پنجشنبه 11 شهريور 1395
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد